Improvisation 7

Improvisation 7
1910 (180 Kb); Oil on canvas, 131 x 97 cm;
Tretyakov Gallery, Moscow

Improvisation 7 1910 (180 Kb); Oil on canvas, 131 x 97 cm; Tretyakov Gallery, Moscow